Arousing the Awakening Mind of Bodhichitta (Shobogenzo Hotsu Bodaishin)

Shobogenzo Hotsu Bodaishin, class 1
Shobogenzo Hotsu Bodaishin, class 2
Shobogenzo Hotsu Bodaishin, class 3
Shobogenzo Hotsu Bodaishin, class 4
Shobogenzo Hotsu Bodaishin, class 5
Shobogenzo Hotsu Bodaishin, class 6