Denko-e Sesshin: Keizan’s “Transmission of Light” on Dongshan, Yunju, Tongan, Liangshan

2012_10_14pm Kokyo Henkel – Denko-e Sesshin – Tongan’s Nonattachment